FREE DK SHIPPING ON ORDERS OVER 300 DKK

TERMS & CONDITIONS


TERMS & CONDITIONS

These conditions apply to private individuals.

You shop with:

BRAW
Ryesgade 3
2200 Copenhagen N
Denmark

Phone: +45 46 55 04 70
VAT number: DK31427797

In order to purchase goods from the webshop braw.dk, you must:

- Be a private consumer

- Be 18 years of age or meet the age requirements applicable at any time for the purchase of beer, wine and spirits in the country where you are staying

- Accept these trading terms

- Provide name and address (including valid delivery address), telephone number, email address, payment details and other mandatory information

- Be the owner or authorized holder of a valid payment / credit card for the purchase of the goods


By ordering goods you confirm that you do not buy goods as a trader or for the purpose of resale.

If you wish to become a trader, you are welcome to contact BRAW by phone: +45 46 55 04 70 or by e-mail: hello@braw.dk


ORDER

Delivery of orders via our website is not a legally binding agreement. Once you have placed an order through our website, our system will automatically send you an e-mail stating which goods you have ordered. This is only an electronic receipt for receiving your order.

You should be aware that the automatic reply (via e-mail) is not a legally binding order confirmation, whereby an agreement has been entered into. We therefore have the opportunity to cancel your order due to printing errors, sold out items, technical problems, delivery failures and similar situations.

Binding order confirmation / invoice is first sent to you once we have shipped the goods that you have ordered.


PRICES

All prices are in DKK or EURO. All prices are inclusive Danish VAT of 25%. Prices do not include shipping costs. Any taxes and / or import duties on shipping abroad are paid by the customer.


PAYMENT

We accept payment by Dankort / credit card, Mobilepay or Paypal. The amount of your order will not be charged until your order has been shipped.


ORDER CONFIRMATION

You will receive an order confirmation via email shortly after your order. In rare cases, an item may be sold out, after which you will be informed by email soon as possible.


SHIPPING

All shipments to addresses in Denmark are charged freight which is calculated / displayed for the individual order.


SHIPPING - International

All shipments abroad are charged for the individual order and the cost depends on the recipient country and address.


RETURN

You can return all orders purchased through our webshop until 14 days after you receive the item.

The return shipment must be sent to the following address:

BRAW
Ryesgade 3
2200 Copenhagen N
Att: Return

The product must be returned unused and in the same condition as it was received.

Return costs are paid by the customer. Once we have received the goods and approved the return, we will transfer the amount to your account as soon as possible. If the item is purchased by credit card, the amount will be returned to the same credit card to avoid misuse of stolen credit cards.


INFORMATION ON COMPLAINTS

A complaint about a product or service purchased from us can be submitted to the Danish Competition and Consumer Agency's Center for Complaint Solution, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. You can appeal to the Center for Complaints Solution via www.forbrug.dk.

The EU Commission's online complaint portal can also be used for filing a complaint. This is particularly relevant if you are a consumer resident in another EU country. Complaint submitted here - http://ec.europa.eu/odr. When submitting a complaint you must state our e-mail address hello@braw.dk.


STORAGE

We try to keep the website up to date, but cannot guarantee that displayed products are available when your order is processed. If the item is not in stock, this will be canceled. You will be contacted as soon as possible by email.


WARRANTY

All products are covered by the Danish Sales Law, which gives you 24 months warranty. This does not include defects caused by improper use, lack of maintenance or general use. However, for products with a limited lifetime, your warranty is limited to the shelf life of the product concerned. In case of a complaint, contact hello@braw.dk with your order number, pictures of the complaint and a description.


CONFIDENTIAL POLICY

All personal information used on the webshop will be treated with the utmost care. Saved information will not be sold or used for any purpose other than ensuring that you receive the best possible service.

HANDELSBETINGELSER

Disse betingelser er gældende for private.

Du handler med:

BRAW
Ryesgade 3
2200 København N
Danmark

Telefon: +45 46 55 04 70
CVR nr.: 31427797


Følgende betingelser gør sig gældende ved handel på BRAW’s webshop:

- Du skal være privat forbruger

- Være 18 år eller opfylde de til enhver tid gældende alderskrav påkrævet for køb af øl, vin og spiritus i det land, hvor du opholder dig

- Acceptere disse handelsbetingelser

- Oplyse navn og adresse (herunder gyldig leverings-adresse), telefonnummer, e-mail-adresse, betalingsoplysninger og andre obligatoriske oplysninger

- Være ejer eller autoriseret indehaver af et gyldigt betalings-/kreditkort til køb af varerne


Ved bestilling af varer bekræfter du, at du hverken køber varer som erhvervsdrivende eller med henblik på videresalg.

Ønsker du at handle som erhvervsdrivende, er du velkommen til at kontakte BRAW på telefon: +45 46 55 04 70 eller via e-mail: hello@braw.dk


ORDRE

Afgivelse af ordre via vores hjemmeside er ikke en juridisk bindende aftale. Når du har afgivet en ordre via vores hjemmeside, vil vores system automatisk sende dig en e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke varer du har bestilt. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af din ordre.

Du skal være opmærksom på, at det automatiske svar (via e-mail) ikke er en juridisk bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået. Vi har således mulighed for at annullere din ordre som følge af trykfejl, udsolgte varer, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. 

Bindende ordrebekræftelse/faktura sendes først til dig, når vi har afsendt de varer, som du har bestilt.


PRISER

Alle priser er angivet i DKK eller EURO. Alle priser er inklusive dansk moms på 25%. Priserne inkluderer ikke forsendelsesomkostninger. Eventuelle skatter og/eller importafgifter ved forsendelse til udlandet betales af kunden.


BETALING

Vi accepterer betaling med Dankort/kreditkort, Mobilepay eller Paypal. Beløbet for din ordre vil ikke blive opkrævet, før din ordre er blevet afsendt.


ORDREBEKRÆFTELSE

Du modtager en ordrebekræftelse via e-mail kort tid efter din bestilling. I sjældne tilfælde kan en vare være udsolgt, hvorefter du hurtigst vil blive informeret via e-mail.


FORSENDELSE

Alle forsendelser til adresser i Danmark opkræves fragt som beregnes/vises for den enkelte ordre.


FORSENDELSE – International

Alle forsendelser til udlandet opkræves fragt for den enkelte ordre og er afhængigt af modtagerland og adresse.


RETUR

Du kan returnere alle ordrer købt via vores webshop indtil 14 dage efter du har modtaget varen.

Returforsendelsen skal sendes til følgende adresse:

BRAW
Ryesgade 3
2200 København N
Att: Retur

Varen skal returneres ubrugt og i samme stand som ved modtagelsen.

Omkostninger til returnering afholdes af kunden. Når vi har modtaget varen og godkendt returneringen, vil vi overføre beløbet til din konto hurtigst muligt. Såfremt varen er købt med kreditkort, vil beløbet blive tilbageført til samme kreditkort for at undgå misbrug af stjålne kreditkort.


OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse hello@braw.dk.


LAGERBEHOLDNING
Vi forsøger at holde hjemmesiden opdateret, men kan dog ikke garantere at viste produkter er tilgængelige når din ordre bliver behandlet. Såfremt varen ikke er på lager vil denne blive annulleret. Du vil blive kontaktet hurtigst muligt via e-mail herom.


GARANTI

Alle produkter er omfattet af den danske købelov, som giver dig 24 måneders reklamationsret. Dette omfatter ikke defekter forårsaget af forkert brug, manglende vedligeholdelse eller almindelig slitage. For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er for den pågældende vare.
I tilfælde af en reklamation skal du kontakte hello@braw.dk med dit ordrenummer, billeder af reklamationen samt en beskrivelse.


FORTROLIGHEDSPOLITIK

Alle personlige oplysninger ved brug af webshoppen vil blive behandlet med yderste omhu. Gemte oplysninger vil ikke blive solgt eller brugt til andre formål end at sikre at du får den bedst mulige service.